فیلتر جستجو

برند

کابل VGA

کابل VGA

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC400 طول 1.5 متر کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC400 طول 1.5 متر
 • ناموجود

کابل VGA

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC400 طول 1.5 متر

موجود نیست

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC400 طول 1.5 متر

 • طول کابل: 1.5 متر

 • نوع کابل: VGA (D-Sub)

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • جنس کانکتور: فلزی متال

 • کیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

موجود: ناموجود
کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC401 طول 3 متر کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC401 طول 3 متر
 • ناموجود

کابل VGA

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC401 طول 3 متر

موجود نیست

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC401 طول 3 متر

 • طول کابل: 3 متر

 • نوع کابل: VGA (D-Sub)

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • جنس کانکتور: فلزی متال

 • کیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

موجود: ناموجود
کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC401 طول 3 متر کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC401 طول 3 متر
 • ناموجود

کابل VGA

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC402 طول 5 متر

موجود نیست

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC402 طول 5 متر

 • طول کابل: 5 متر

 • نوع کابل: VGA (D-Sub)

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • جنس کانکتور: فلزی متال

 • کیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

موجود: ناموجود

کابل VGA

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC403 طول 10 متر

موجود نیست

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC403 طول 10 متر

 • طول کابل: 10 متر

 • نوع کابل: VGA (D-Sub)

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • جنس کانکتور: فلزی متال

 • کیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

موجود: موجود

کابل VGA

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC404 طول 15 متر

موجود نیست

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC404 طول 15 متر

 • طول کابل: 15 متر

 • نوع کابل: VGA (D-Sub)

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • جنس کانکتور: فلزی متال

 • کیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

موجود: موجود

کابل VGA

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC405 طول 20 متر

موجود نیست

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC405 طول 20 متر

 • طول کابل: 20 متر

 • نوع کابل: VGA (D-Sub)

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • جنس کانکتور: فلزی متال

 • کیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

موجود: موجود
کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC406 طول 30 متر کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC406 طول 30 متر
 • ناموجود

کابل VGA

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC406 طول 30 متر

موجود نیست

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC406 طول 30 متر

 • طول کابل: 30 متر

 • نوع کابل: VGA (D-Sub)

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • جنس کانکتور: فلزی متال

 • کیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

موجود: ناموجود
کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC406 طول 30 متر کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC406 طول 30 متر
 • ناموجود

کابل VGA

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC407 طول 40 متر

موجود نیست

کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC407 طول 40 متر

 • طول کابل: 40 متر

 • نوع کابل: VGA (D-Sub)

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • جنس کانکتور: فلزی متال

 • کیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

موجود: ناموجود